چاپ این صفحه

گزارش تصویری دوره امام انقلاب - روز ششم

عناوین ارائه شده در روز ششم دوره امام انقلاب:

  1. انقلاب اسلامی، چالشهای داخلی و خارجی پیش رو؛ آقای حسن رحیم پور ازغدی
  2. هویت و تمدن، آقای موسی نجفی

در ادامه گزارش تصویری روز ششم این دوره را مشاهده می کنید.

DSC0255
DSC0245
DSC0235
DSC0233
DSC0232
DSC0117
DSC0116
DSC0115
DSC0056
DSC0070
DSC0025
DSC0020
DSC0255 DSC0245 DSC0235 DSC0233 DSC0232 DSC0117 DSC0116 DSC0115 DSC0056 DSC0070 DSC0025 DSC0020

مشاهده 1149 زمان